Album Art
Kissa Puranmal Part 2

Sonotone Sonotone Electronics Pvt. Ltd.

60 Likes

Puran Mulakaat Karle

Karam Pal Sharma

0:7:57

Ram Janata Maa Bete Main

Karam Pal Sharma

0:8:16

Kis Bete Ke Laad Kare

Karam Pal Sharma

0:6:6

Aapni Aakal Paas Main

Karam Pal Sharma

0:7:40

Karke Daya Chod Doun Sut Ne

Karam Pal Sharma

0:8:29

Maran De Janani Mokaa

Karam Pal Sharma

0:6:24

Jalladon Ne Aapne Tege

Karam Pal Sharma

0:7:19

Ous Puranmal Ki Shaan Jigar

Karam Pal Sharma

0:0:0