Ghana Kasuta Khatka Lagya

Chabilee

0:7:54

Tawal Karke Aaja Chori

Chabilee

0:7:9

Hum Thare Sa Kaun Janaeti - Part 1

Hum Thare Sa Kaun Janaeti (Mahabir Gudu)

0:30:29

Hum Thare Sa Kaun Janaeti - Part 2

Hum Thare Sa Kaun Janaeti (Mahabir Gudu)

0:28:52